JEZU, PRZEMIENIAJ NAS, NA CHWAŁĘ SWOJĄ

Nasza duchowość

Spis tematów:

Duchowość

Duchowość naszą kształtuje tajemnica Przemienienia Pańskiego, której wymiar trynitarny oraz ujawniona chwała Chrystusa stanowią dla nas przedmiot nieustającej kontemplacji.

Kontemplacyjny charakter IŚPP wyraża się w szczególnej trosce o życie modlitwy, zwłaszcza chwalebnej. Modlitwa winna przenikać całe nasze życie kierowane ku Bogu w łączności z Chrystusem i z Jego zbawczym dziełem.

Z naszego Taboru (góry modlitwy) schodzimy, by świadczyć o Bogu i Jego miłości objawionej w Chrystusie, a przez naszą konsekrację współdziałać w uświęcaniu świata od wewnątrz, wprowadzając wartości ewangeliczne - zwłaszcza sprawiedliwość, miłość i pokój we wszystkie dziedziny życia.

Konsekracja

Przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poświęcamy się Bogu zobowiązując się do praktykowania rad ewangelicznych w świeckim życiu konsekrowanym.

Zobowiązania nasze są uznawane przez Kościół. Składamy je na ręce Odpowiedzialnej Naczelnej lub jej delegatki i wobec kapłana jako przedstawiciela Kościoła.

Śluby włączają nas do IŚPP. Wynika z nich wzajemna więź między członkinią a Instytutem obejmująca wszystkie dziedziny życia. Natura tej więzi zależy od tego, czy są one złożone tylko czasowo czy wieczyście.

Praktyka rad ewangelicznych jest wyrazem stawiania przez nas na pierwszym miejscu Boga i dóbr duchowych.

Świeckość

Jest istotną cechą naszego powołania, stanowi o jego specyfice i odróżnia nas od osób zakonnych. Powinna ona przenikać całą naszą duchowość i wyrażać się w stylu życia.

Formacja

W instytucie formacja jest sprawą niezwykle ważną. Od tego jak będziemy miały ukształtowane nasze wnętrza i sumienia, zależy nasze świadectwo, apostolstwo i także wierność powołaniu. Tym bardziej, że człowiek kroczący drogą świeckości konsekrowanej jest często zdany na siebie i w różnych okolicznościach życia powinien umieć odpowiedzieć na stawiane przed nim zadania.

Formacja w instytucie dzieli się na czasową - do ślubów wieczystych i stałą - po ślubach.

Formacja czasowa przebiega w trzech etapach:

  1. Okres kandydatury. trwający zazwyczaj kilka miesięcy ma na celu zapoznanie się z podstawami świeckiego życia konsekrowanego i specyfiką IŚPP.
  2. Formacja początkowa (aspirantura), trwająca zasadniczo trzy lata, obejmuje: głębsze poznawanie wymagań świeckiej konsekracji w IŚPP, połączone z praktyką życia według rad ewangelicznych, wprowadzenie w wybrane zagadnienia psychologii osobowości, uzupełnianie lub zdobywanie wiedzy religijnej, życie według przyjętych w Instytucie zobowiązań, szczegółowo ustalonych z Odpowiedzialną za formację.
  3. Formacja junioratu: po złożeniu pierwszych ślubów aspirantka staje się członkiem zwyczajnym Instytutu i przechodzi do junioratu, który trwa przeciętnie pięć lat. Kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

Formacja stała.
Formacja członków nie kończy się z chwilą złożenia ślubów, lecz trwa do końca życia. Instytut stara się o dostarczenie odpowiednich pomocy i środków formacji, ale każdy osobiście jest odpowiedzialny za należyte ich wykorzystywanie.

Modlitwa

Modlitwa stanowi konieczny fundament naszego apostolskiego życia konsekrowanego w świecie. Jest ona wyrazem naszego miłowania Boga, znakiem wierności powołaniu i warunkiem wytrwania na jego drodze. Jako wspólnota żyjąca w oparciu o Tajemnicę Przemienienia Pańskiego szczególnie cenimy modlitwę kontemplacyjną. Dążymy do tego, by utrzymać stały, modlitewny kontakt z Bogiem i przez wszystko, co robimy, oddawać Jemu chwałę.

A. Staramy się codziennie uczestniczyć w Eucharystii w jak najpełniejszy sposób.
B. Przeznaczamy codziennie przeciętnie pół godziny na modlitwę wewnętrzną.
C. W duchu łączności z całym Kościołem odmawiamy liturgiczną Modlitwę Godzin.

Spośród różnych form modlitwy szczególnie bliska jest nam modlitwa chwalebna. Chcemy przez nią wielbić Boga także za tych, którzy Go nie wielbią i tam, gdzie nie jest On chwalony.

Apostolstwo

Apostolstwo rozumiemy jako postawę czynnej miłości do ludzi, wyrażającą się w trosce o ich prawdziwe dobro. Mamy świadomość że Tym, który działa jest Bóg, dlatego też całe apostolstwo powinno być przeniknięte modlitwą.

IŚPP nie podejmuje określonych dzieł apostolskich, ale stara się rozwijać i pogłębiać ducha apostolskiego u swoich członkiń oraz inspirować je do działania. Terenem naszego oddziaływania apostolskiego jest przede wszystkim środowisko, w którym żyjemy (rodzina, miejsce pracy, znajomi, parafia i wszelkie wspólnoty, przez które uczestniczymy w życiu Kościoła i społeczeństwa). We wszystkich okolicznościach życia staramy się czynem i słowem świadczyć o Chrystusie.

Działalność

Jako osoby świeckie angażujemy się w rozmaite dziedziny działalności i bierzemy czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym, zgodnie z naszymi zainteresowaniami i możliwościami oraz potrzebami środowiska.

Istotną dziedziną naszych zaangażowań jest praca zawodowa. Traktujemy ją jako udział w Bożym dziele stworzenia. Jest ona dla nas służbą ludziom w miłości. Staramy się stale podnosić kwalifikacje zawodowe i wykonywać podjętą pracę odpowiedzialnie.

W miarę możliwości angażujemy się także w różne dziedziny działania i apostolstwa Kościoła - w parafii, diecezji i w Kościele powszechnym.

Czym się różnimy

Czym instytuty różnią się od zakonów bezhabitowych?

Członkowie instytutów różnią się od zakonów w wielu aspektach: stylem życia, celem swojego istnienia, wypełnianiem ślubów.

Styl życia: osoby z instytutu najczęściej mieszkają same lub w rodzinach (siostry bezhabitowe mieszkają w klasztorach lub we wspólnych domach). Podejmujemy pracę jako osoby świeckie i jesteśmy też same odpowiedzialne za jakość tej pracy. Traktujemy ją jako jeden z aspektów apostolstwa.

Cel istnienia i powołania: głównym celem istnienia IŚPP jest apostolstwo w świecie i niejako od strony świata. Tzn. działamy w nim jak osoby, które znają świat i chcą go przemieniać na Bożą chwałę.

Nasze śluby realizujemy nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku zakonów, np. ubóstwo: nie rezygnujemy z majątku, czy pensji na rzecz swojej wspólnoty IŚPP. Staramy się jednak zarządzać dobrami materialnymi nie jako właściciele, ale jako szafarze. Tzn. traktujemy te dobra jako otrzymane od Pana Boga i z ich wykorzystania będziemy musiały Jemu zdać sprawę. Większe wydatki konsultujemy z naszymi odpowiedzialnymi. Staramy się także przychodzić z pomocą potrzebującym.


Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.